Na een overlijden kunnen emoties en geldzaken samen komen. Als de verbindende factor (een ouder, broer, zus of echtgenoot) is overleden, gaat dat soms mis en kan dat tot discussies en impasses leiden. Gebeurtenissen uit het verleden kunnen boven komen en zelfs de hoofdrol gaan spelen. Heeft u de wens de impasse te doorbreken en tot een oplossing te komen, of hecht u er vooral aan de familieverhoudingen te herstellen of zelfs te verbeteren? Dan kan mediation de aangewezen weg zijn.

Bij mediation zoekt u samen – onder begeleiding van de mediator – naar een voor u allen geschikte oplossing. Mediation kan helpen langdurige procedures te voorkomen en kan ertoe leiden dat de onderlinge band verbetert.

Bij het afwikkelen van een nalatenschap gaat het vaak om rouw, gemis, verdriet en….. geld. 

Wat is Mediation?

Mediation is een alternatieve manier van geschilbeslechting. Een mediator zal optreden als bemiddelaar, met als doel u met elkaar een goede oplossing te laten vinden.

De mediator luistert goed naar de belangen van al de partijen en naar de redenen waarom een bepaalde situatie of een bepaald standpunt van belang is. 

In gevallen van nalatenschapsmediation, waar emoties vaak hoog oplopen, is het van essentieel belang de diepgewortelde belangen en standpunten van alle betrokkenen te begrijpen. In erfeniskwesties kunnen complexe familierelaties spelen, zoals in samengestelde gezinnen of wanneer een familiebedrijf onverwacht wordt (of: in het verleden is) overgedragen aan één van de kinderen, zonder dat de andere kinderen daarvan op de hoogte zijn of waren. Het is dan zaak dat de mediator niet alleen oog heeft voor de juridische aspecten, maar ook voor de dynamiek binnen de familie.

Mediation doorloopt al de verschillende stadia van het conflict, waarbij wederzijds begrip kan ontstaan, vertrouwen hersteld – en een duurzame oplossing bereikt – kan worden.

De rol van emoties in erfrechtmediation

Erfeniskwesties kunnen gepaard gaan met diepgewortelde emoties, van verdriet en teleurstelling tot onbegrip en boosheid. 

Het begrijpen en erkennen van de emotionele lading van een nalatenschapsconflict is van belang om constructieve vooruitgang te kunnen boeken. Een mediator herkent deze emoties en kan helpen om ze onder woorden te brengen c.q. daar begrip voor te vragen.

Het belang van goede communicatie

Een belangrijk aspect van succesvolle mediation is effectieve communicatie tussen de betrokken partijen, waarbij de wil om met respect te luisteren naar de ander een minimale vereiste is.

Goede communicatie kan de basis leggen voor wederzijds begrip, wat op haar beurt kan leiden tot het herstel van vertrouwen en het vinden van duurzame  oplossingen. De mediator begeleidt de betrokkenen in dat proces.

Onpartijdig

Een mediator is onpartijdig en is niet iemand die een knoop voor u doorhakt. De mediator begeleid het proces en kan ideeën aandragen, maar is er vooral om partijen zelf een oplossing te laten vinden die recht doet aan al de betrokken belangen. Als er een oplossing is gevonden, zal die oplossing worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.

Erfenis Mediation is alleen mogelijk (en heeft alleen een slagingskans) als al de betrokken partijen daarmee (vrijwillig) instemmen. Er moet dus ten minste bereidheid zijn om met elkaar te praten en het overleg aan te gaan.

Vrijwillige deelname en vertrouwelijkheid

Nalatenschapsmediation kan alleen mogelijk en succesvol zijn als al de betrokken partijen vrijwillig instemmen met deelname. De bereidheid om in gesprek te gaan en om samen te werken is cruciaal. Als één van de partijen weigert mee te werken, kan de mediation niet worden gestart. Als één van de partijen tijdens de mediation besluit niet meer te willen participeren, dan zal de mediation moeten worden beëindigd

De vertrouwelijkheid van de mediation zorgt ervoor dat besproken zaken later niet tegen één van de partijen kan worden gebruikt. Dat betekent dat op hetgeen tijdens een mediation is besproken op een later moment geen beroep kan worden gedaan.

Zou de mediation niet tot een oplossing leiden, dan is het de mediator niet toegestaan om later voor één of meerdere partijen als advocaat op te treden.

Is mediation geschikt voor alle soorten erfrechtelijke geschillen?

Mediation biedt een flexibele aanpak. Dat maakt ook dat mediation geschikt is voor een breed scala aan erfrechtelijke geschillen. Of het nu gaat om de verdeling van een nalatenschap, een conflict over de uitleg van een testament, of problemen bij de afwikkeling: zolang al de betrokken partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken behoort mediation tot de mogelijkheden.

Mediation door een erfrecht specialist

Naast de omstandigheid dat familieverhoudingen complex kunnen zijn, is het erfrecht dat vaak ook.

Mensen die kiezen voor mediation willen graag een oplossing, maar willen ook graag weten hoe het juridisch zit. Ook om de juiste keuze te kunnen maken en om door iedereen gedragen oplossing te kunnen vinden.

De rol van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat tijdens mediation kan van onschatbare waarde zijn. Deze specialist kan niet alleen bemiddelen, maar ook de juridische context duiden en zo nodig verhelderen, waardoor betrokkenen een weloverwogen en breed gedragen oplossing kunnen vinden. 

Proper Advocatuur - Mediation

Afspraak  maken

Mocht de zaak zich niet lenen voor erfrecht mediation, of is een eerder mediationtraject bij een ander  mislukt, dan kunt u Tessa als advocaat inschakelen. Zo mogelijk en gewenst zal ook dan worden geprobeerd een procedure bij de rechter te voorkomen.

Wilt u mediation proberen, of advies over de vraag of mediation in uw geval verstandig is? Neem dan gerust contact op. 

Praktijkvoorbeelden Mediation

Veel gestelde vragen over nalatenschapsmediation

Wat is mediation?

Mediation kan worden gebruikt om een probleem op te lossen. Het doel van mediation is om  partijen te helpen samen een oplossing te vinden. Mediation wordt vaak gebruikt als alternatief of aanvulling op een traditionele juridische procedure. Het is een bemiddelingsproces onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar.

Wat is een mediator?

Een mediator helpt u als u een verschil van mening heeft, bijvoorbeeld met uw mede erfgenamen. Een mediator is onafhankelijk  en onpartijdig en gaat samen met al de betrokken partijen het gesprek aan. Naar iedereen wordt geluisterd en iedereen wordt gehoord.

Een mediator zal geen beslissing voor u nemen of een oordeel vellen, zoals een rechter dat doet. De rol van de mediator is het luisteren naar – en het begeleiden van – partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Hoe lang duurt mediation?

Hoe lang mediation duurt hangt af van het type geschil en het aantal betrokken personen. Nalatenschapsmediation, vooral die met meerdere betrokken erfgenamen, neemt doorgaans meer tijd in beslag dan bijvoorbeeld een arbeidsmediation met slechts twee partijen.  Ook de aard van het conflict/geschil kan een rol spelen. Van belang bij mediation is dat iedereen zijn/haar (kant van het) verhaal kan vertellen en voldoende gehoord wordt.

Wat kost mediation?

Dat hang ervan af. Veel mediators bieden hun diensten – net als advocaten  – op basis van uurtarief aan. In dat geval hangen de kosten van mediation dus af van het afgesproken tarief en de duur van mediation. Proper Advocatuur & Mediation rekent met een tarief van € 260,- excl BTW.

Wie betaalt mediation?

Als u in een erfrechtzaak samen besluit tot mediation, dan worden de kosten van mediation doorgaans ook gezamenlijk gedragen. Is sprake van een arbeidsmediation, dan worden de kosten van mediation vaak door de werkgever gedragen.

Hoe verloopt mediation?

Uiteraard hangt dat mede af van de betrokken mediator en de betrokken partijen. Een mediator zal partijen altijd uitnodigen om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Per gesprek wordt meestal 1.5 tot 2 uur uitgetrokken.

Doorgaans zal een mediator dat wat is besproken aan het eind van elk gesprek samenvatten. Vaak wordt ook een gespreksverslag gemaakt. Aan het eind van elk gesprek zal een afspraak over de voortgang c.q. de volgende bijeenkomst worden gemaakt.

Is mediation iets voor mij?

Indien u overweegt mediation te proberen of behoefte heeft aan advies over de (on)geschiktheid ervan voor uw specifieke situatie, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend eerste telefonisch gesprek. Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van mediation kan de eerste stap zijn naar een effectieve oplossing.

Wat zijn de voordelen van mediation ten opzichte van een rechtszaak?

Mediation biedt diverse voordelen ten opzichte van een juridische procedure. Het proces is minder formeel, flexibeler en de kosten kunnen vaak worden gedeeld door de betrokken partijen. Daarnaast bevordert mediation open communicatie en kan het leiden tot snellere oplossingen.

De vertrouwelijkheid draagt in beginsel bij aan een constructieve sfeer. In vergelijking met een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter een bindende uitspraak doet, behouden partijen bij mediation meer controle over de uitkomst. Bij een door al de partijen goed gedragen oplossing kan het voelen alsof iedereen er “als winnaar” uit komt. Bij een juridische procedure voelt één van de partijen zich vaak “de verliezer”.

Wat als mediation mislukt?

Mediation is vertrouwelijk. Dat betekent dat op hetgeen tijdens een mediation is besproken op een later moment geen beroep kan worden gedaan.

Men mag alleen naar buiten brengen dat mediation is geprobeerd, maar dat dit niet tot een oplossing heeft geleid. Als een mediation niet slaagt, dan wordt het mediationtraject beëindigd. Over het algemeen zal het conflict dan alsnog aan een rechter worden voorgelegd.

Andersom kan ook. Het gebeurt met regelmaat dat een zaak al aanhangig is gemaakt bij een rechter, maar de rechter dan alsnog een oplossing via mediation voor houdt. Voor het behouden – of het verbeteren – van relaties is een oplossing via mediation vaak beter dan een uitspraak van de rechter (waarbij altijd iemand iets verliest).

Wat als de zaak zich niet leent voor mediation?

ls een zaak zich niet leent voor erfrechtmediation, of als eerdere mediationtrajecten elders zijn mislukt, kunt u Tessa als ervaren erfrecht advocaat inschakelen. Indien mogelijk en gewenst zal zij ook dan proberen een procedure bij de rechter te voorkomen. 

In elke stap van het proces staat Tessa klaar om haar expertise te delen en betrokken te begeleiden naar een oplossing die recht doet aan hun wensen en belangen. Voor meer informatie over erfrechtmediation en juridische bijstand bij nalatenschapskwesties

Geïnteresseerd in een gesprek met een erfrecht specialist?

Omdat wij een goede klik heel belangrijke vinden en omdat wij vinden dat de drempel naar goed advies zo laag mogelijk moet zijn, bieden wij u de mogelijkheid van een geheel vrijblijvend eerste telefonisch kennismakingsgesprek.

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven