Een conflict of (dreigende) ruzie bij de afwikkeling van een nalatenschap trekt vaak een zware wissel op de daarbij betrokken personen. Veel mensen staan ermee op en gaan er weer mee naar bed. Logisch, want (de verwerking van) het verdriet en het gemis na een overlijden is al moeilijk genoeg. Als daar ook nog een conflict bij komt kijken, kan het uw leven volledig gaan beheersen. Als een dierbare is overleden, krijgt u te maken met wat door juristen het erfrecht wordt genoemd.

Met ruime (proces)ervaring op het gebied van het erfrecht kan Tessa Proper helpen om escalatie/conflicten te voorkomen en problemen – als die al zijn ontstaan – op te lossen. 

Heeft u vragen over het erfrecht? Wilt u een rechtszaak voorkomen? Is al een procedure aanhangig gemaakt, of wilt u die zelf beginnen?

Erfrecht

Als een dierbare is overleden, krijgt u te maken met wat door juristen het erfrecht wordt genoemd. Het erfrecht is een voor advocaten interessant rechtsgebied en écht een vak apart. Niet alleen omdat het behoorlijk complex kan zijn en er bijvoorbeeld (korte) verval,- en verjaringstermijnen bestaan, maar ook omdat in het erfrecht andere rechtsgebieden samen komen. Wat wordt met dat laatste bedoeld?

Het erfrecht staat in boek 4 van het burgerlijk wetboek. Een erfrechtzaak is daartoe vaak niet beperkt. Waarom niet?

Een overledene kan voor het overlijden allerlei rechtsverhoudingen hebben gehad. Was sprake van een huwelijk? Dan is boek 1 relevant. Had de overledene een onderneming? Dan vinden we de regels daarover in boek 2. Was sprake van gesloten – nog niet nagekomen – overeenkomsten, dan zullen we te rade moeten gaan in boek 3 en boek 6. Was sprake van een huurovereenkomst of bijvoorbeeld een schenking, dan vinden we artikelen in boek 7 van het burgerlijk wetboek.

Kortom: veel bepalingen uit het hele burgerlijk wetboek kunnen een rol spelen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Daarnaast is het in erfrechtzaken van groot belang oog te hebben voor wat de mensen die bij een dossier zijn betrokken drijft.

Het inschakelen van een ervaren erfrecht advocaat kan voor het behouden van rechten en het voorkomen of het oplossen van een geschil, zeer waardevol zijn.

Complexiteit van het erfrecht

Het afwikkelen van een erfenis kan eenvoudig en overzichtelijk zijn, maar erfrechtelijke kwesties kunnen ook buitengewoon complex zijn of worden. Bijvoorbeeld doordat er sprake is van een ingewikkeld testament, meerdere erfgenamen, verschillende financiële belangen en/of rechtsverhoudingen zoals hiervoor omschreven. 

Daarnaast geldt dat voor veel erfrechtelijke onderwerpen nog sprake is van onontgonnen gebied. Het nieuwe erfrecht is weliswaar in 2003 van kracht geworden, maar nog altijd is sprake van veel onduidelijkheid. 

Dan hebben wij het nog niet over de situaties waarin een oud testament is opgemaakt en de nalatenschap is opengevallen onder het nieuwe erfrecht. Wat heeft een overledene in zo een geval bedoeld en gewild? Hoe leggen we het oude testament uit en hoe werkt het nieuwe erfrecht daarin door?

Een erfrechtspecialist (h)erkent deze zaken en begrijpt de nuances van het erfrecht. Aldus kunt u volledig en indachtig al de relevante aspecten worden geadviseerd en begeleid. 

Specialist

Vanwege de complexiteit van het erfrecht, is specialistische kennis en overzicht noodzakelijk. Dit om uw belangen goed te kunnen behartigen, u te kunnen ontzorgen en te voorkomen dat er rechten verloren gaan. 

Het erfrecht is dynamisch en vereist voortdurende educatie en professionele ontwikkeling. Advocaten hebben belang bij het volgen van cursussen, het bijhouden van de jurisprudentie en het bijhouden van de verandering in wetgeving, maar vooral ook het overleg met elkaar.

Het bijwonen van bijeenkomsten van specialisatieverenigingen, zoals die van de VEAN, of het jaarlijkse congres dat door “Alles over Erven” wordt georganiseerd, maakt dat de specialisten goed op de hoogte zijn en blijven, maar ook met elkaar van gedachten kunnen wisselen over dat wat goed gaat en dat wat beter kan. 

Is de legitieme portie bijvoorbeeld nog wel van deze tijd? En zou niet iedereen “automatisch” beneficiair moeten aanvaarden? Dergelijke onderwerpen komen tijdens dit soort bijeenkomsten aan bod, ook om de politiek te adviseren c.q. inzicht te geven in wat er “in het veld” speelt.

Proper Advocatuur Erfrecht Specialist

Vermijden van conflicten/bescherming van belangen

Proper advocatuur adviseert als het kan en procedeert als het moet. Daarmee wordt bedoeld dat voor zover mogelijk altijd wordt gestreefd naar een oplossing zonder rechterlijke tussenkomst. Het voeren van een procedure brengt vaak veel spanning en kosten met zich, en dat is in sommige gevallen écht niet nodig. 

Deze grondhouding brengt ook met zich dat als u enkel wilt treiteren, traineren of klieren u bij Proper Advocatuur aan het verkeerde adres bent. Wilt u een oplossing of wordt u geconfronteerd met zulk gedrag? Wees van Harte(n) welkom!

Maak vrijblijvend telefonisch kennis met een erfrecht specialist.

Advocaat nodig/verplicht?

Proper Advocatuur is er voor u als u er niet meer met de andere erfgenamen uit kunt komen, er een geschil bestaat met een schuldeiser (legataris of legitimaris)  of een discussie met een executeur of vereffenaar. Een erfrecht advocaat kan u adviseren en bijstand verlenen bij de afwikkeling van de erfenis, kan bemiddelen en voor zover nodig ook procederen.

Wilt u een erfrecht advocaat vragen om advies over een door u op te stellen testament of levenstestament, over het besparen van erfbelasting of over andere kwesties? Dan is het inschakelen van een advocaat niet verplicht. Uiteraard kan een erfrecht advocaat u wel adviseren over dit soort kwesties.

Een advocaat is ook niet verplicht als u wordt geconfronteerd met een overlijden en u vroegtijdig advies wenst over wat u wel en wat u niet mag/moet doen. Het benaderen van een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan in die stadia soms zeer verstandig zijn, vanwege de specialistische kennis en om problemen in de toekomst en/of escalatie van conflicten te voorkomen.

Bij bepaalde procedures is het inschakelen van een advocaat wel verplicht. Dat is (bijvoorbeeld) het geval als u bent gedagvaard voor de rechtbank, sector civiel. Of als u zelf een zaak bij die rechtbank aanhangig wilt maken, zoals bijvoorbeeld een procedure om tot verdeling van de nalatenschap te kunnen komen.

In procedures ten overstaande van de kantonrechter is bijstand van een advocaat meestal niet verplicht. Soms is het inschakelen van een advocaat bij dergelijke procedures echter wel verstandig. 

Proper Advocatuur biedt hulp aan:

  • erfgenamen;
  • onterfde kinderen (legitimarissen);
  • schuldeisers (waaronder legatarissen);
  • executeurs;
  • vereffenaars, en
  • overige betrokkenen.

Proper Advocatuur adviseert over alle erfrechtelijke thema’s:

Wat voor soort procedures komen bij een rechter aan bod?

Er worden talloze erfrechtzaken aanhangig gemaakt bij de rechtbank (of de kantonrechter) en die zaken zijn divers.

Veel procedures gaan over het verdelen van een erfenis. Als één van de erfgenamen het niet eens is met een bepaalde wijze van verdeling, dan zal er uiteindelijk een rechter aan te pas moet komen. Wordt onroerend goed voor een bepaald bedrag aan een erfgenaam toebedeeld, of moet het toch openbaar worden verkocht?

Ook wordt veel geprocedeerd over de omvang van vorderingen, zoals bijvoorbeeld de omvang van de legitieme portie of de omvang van de vordering in de wettelijke verdeling.

Tot dit soort procedures is het echter niet beperkt. We zien in de praktijk dat over al de erfrechtelijke onderwerpen die hiervoor zijn genoemd wordt geprocedeerd. Van een discussie over de wijze van aanvaarding tot discussies over de vereffening van de nalatenschap en het betalen van de schulden van de nalatenschap of het loon van de vereffenaar.

Mede vanwege de duur en de kosten van de procedure is het altijd de moeite waard om eerst te bezien of een regeling zonder rechterlijke tussenkomst tot de mogelijkheden behoort.

Maatwerk

Elke erfrechtsituatie is uniek. Dat maakt dat maatwerk geboden is en advies altijd is afgestemd op uw specifieke omstandigheden en wensen. Wij streven steeds naar een helder advies, in begrijpelijke taal. Wij gaan verder dan standaardoplossingen en bieden u een persoonlijke en professionele benadering bij elke stap in het (erfrechtelijke) proces.

Praktijkvoorbeelden Advocatuur

Veel gestelde vragen over erfrecht advocatuur

Wat kost een advocaat erfrecht?

De meeste advocaten die tevens erfrechtspecialist zijn werken op basis van uurtarief. Dat geldt ook voor Proper Advocatuur, Mediation & Advies.

Het door specialisten in rekening gebrachte tarief kan sterk variëren en hangt mede af van de ervaring en de reputatie van de betreffende advocaat. Ook de plaats van vestiging kan daarbij een rol spelen.

De tarieven van advocaten in de randstad zijn vaak iets hoger dan de tarieven van advocaten die daar  buiten zijn gevestigd. De tarieven variëren doorgaans  tussen de € 240,- en € 400,- per uur (excl BTW en kantoorkosten). Uitschieters naar boven (en soms naar beneden) bestaan vanzelfsprekend.

Soms kunnen rechtszoekende en beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering. Heeft u een verzekering? Controleer dan of er dekking wordt geboden en of u recht heeft op een vrije advocaat keuze.

Afhankelijk van het inkomen en vermogen komen sommige particulieren in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd. Het zijn doorgaans de wat grotere advocatenkantoren die deze pro deo rechtshulp bieden. Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor een toevoeging? Kijk op de website van de raad voor rechtsbijstand: www.rvr.og.

Is een advocaat erfrecht verplicht ?

Wilt u een erfrecht advocaat vragen om advies over een door u op te stellen testament of levenstestament, of wilt u advies over het besparen van erfbelasting? Dan is een advocaat niet verplicht. Een advocaat kan u wel adviseren over dit soort kwesties. Wilt u een testament maken? Dan zult u wel altijd naar een notaris moeten om dat te formaliseren.

Een advocaat is ook niet verplicht als u wordt geconfronteerd met een overlijden en u vroegtijdig advies wenst over wat u wel en wat u niet mag/moet doen. Het benaderen van een erfrecht advocaat in die stadia kan soms wel verstandig zijn, vanwege de specialistische kennis en om problemen in de toekomst en/of escalatie van conflicten te voorkomen.

Bij bepaalde procedures is het inschakelen van een advocaat wel verplicht. Dat is (bijvoorbeeld) het geval als u bent gedagvaard voor de rechtbank, sector civiel. Of als u zelf een zaak bij die rechtbank aanhangig wilt maken,  zoals bijvoorbeeld een vordering tot verdeling.

In procedures ten overstaande van de kantonrechter is bijstand van een advocaat meestal niet verplicht. Soms is het inschakelen van een advocaat bij dergelijke procedures echter wel verstandig.

Wat doet een erfrecht advocaat?

Niet elke erfrecht advocaat of specialist biedt dezelfde diensten aan.
Een erfrecht advocaat adviseert en procedeert in het algemeen over zaken die verband houden met het erfrecht. Afhankelijk van het soort procedure is het inschakelen van een advocaat ook verplicht.

Een advocaat erfrecht kan mensen ook helpen bij het opstellen van een testament, levenstestament, volmachten en andere juridische documenten die van belang zijn bij de planning van een nalatenschap. 

Sommige erfrecht advocaten geven ook fiscaal advies, zowel bij het maken van een testament als na het openvallen van een nalatenschap. Dit om zoveel mogelijk erfbelasting te besparen en te proberen problemen voor de erfgenamen in verband met het moeten betalen van erfbelasting te voorkomen.

Een goede erfrechtadvocaat zal in onze optiek altijd trachten problemen te voorkomen, en zo die al zijn ontstaan: op te lossen. Het liefst buiten rechterlijke tussenkomst.

Kan een advocaat een erfenis afwikkelen?

Een advocaat erfrecht kan behulpzaam zijn bij (advies over) het afwikkelen van een erfenis. Het vroegtijdig vragen van advies kan problemen, verkeerde keuzes, fouten, discussies en rechtszaken voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen.

Bent u erfgenaam, executeur of vereffenaar en heeft u vragen over het afwikkelen van een erfenis? Proper Advocatuur staat voor u klaar!

Kan een advocaat een erfenis betwisten?

Wilt u een erfenis betwisten? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de inhoud van een testament omdat uw ouder naar uw mening niet meer wilsbekwaam was? Is er een executeur of vereffenaar die bepaalde dingen doet of nalaat en u actie wilt ondernemen? Of bent u het niet eens met een voorgestelde wijze van verdeling, bijvoorbeeld omdat u de tot de nalatenschap behorende woning wilt behouden (toebedeeld wil krijgen) en dus niet wilt verkopen, terwijl de anderen dat wel willen?

Laat u dan vooraf en tijdig adviseren door een erfrecht specialist/advocaat die u over de mogelijkheden en onmogelijkheden kan adviseren. Ook over de kans van slagen in een procedure, mocht onderling overleg niet tot een oplossing leiden.

Geïnteresseerd in een gesprek met een erfrecht specialist?

Omdat wij een goede klik heel belangrijke vinden en omdat wij vinden dat de drempel naar goed advies zo laag mogelijk moet zijn, bieden wij u de mogelijkheid van een geheel vrijblijvend eerste telefonisch kennismakingsgesprek.

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven