Uit de praktijk blijkt dat de drempel om advies te vragen over een (toekomstige) nalatenschap hoog is. Té vaak zien wij mensen pas om hulp vragen als het al (veel) te laat is, sprake is van escalatie en rechten zijn prijsgegeven of vervallen. Of als juridische strijd (soms zelfs een rechtszaak) onvermijdelijk lijkt. Dat is zonde.

Onze werkzaamheden zijn niet beperkt tot de situaties waarin al sprake is van een langdurig conflict. Sterker nog; wij adviseren liever in een eerder stadium Juist om problemen, conflict en procedures te voorkomen.

Dat geldt voor de situaties waarin u nadenkt over het regelen van uw zaken en het vastleggen van uw wensen, maar ook als u met een overlijden wordt geconfronteerd en u van alles moet regelen.

Het gebeurt geregeld dat mensen handelen zonder zich te laten informeren, met alle mogelijke  consequenties van dien. Óf dat handelen juist wordt nagelaten omdat het moeilijk is om over de dood of een toekomstige nalatenschap te spreken of na te denken. 

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden en de (eventuele) gevolgen van bepaald handelen (of nalaten). Dan kunt u bewuste keuzes maken, laat u (onbedoeld) geen mogelijkheden onbenut en kunt u problemen voorkomen. Daarnaast kan advies in een vroeger stadium rust brengen.

Is er nog geen (dreigend) conflict, maar wilt u wel advies over kwesties verbonden aan het erfrecht?

Wat kunt u regelen in een vroegtijdig stadium?

Erfrechtelijke kwesties kunnen een complex labyrint van juridische vraagstukken zijn, en het is voor de daarbij betrokken personen niet altijd duidelijk waar te beginnen.

Advies in een vroegtijdig stadium kan mogelijke problemen signaleren, voorkomen en zo nodig oplossen. Ook kunt u voorzien in – en regelingen treffen voor – de toekomst, bijvoorbeeld door het opstellen van een (levens) testament. Door vroegtijdig advies in te winnen kunt u (bijvoorbeeld):

 • ervoor zorgen dat uw nalatenschap overeenkomstig uw wensen vererfd;
 • erfbelasting (laten) besparen;
 • anticiperen op voor u voorzienbare situaties/conflicten;
 • problemen tussen de door u beoogde erfgenamen proberen te voorkomen.

Advies en gemoedsrust

Het vragen van advies kan zorgen voor rust. Wacht niet tot problemen ontstaan, maar probeer die juist te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Met vroegtijdig advies kunt u niet alleen proberen de controle te houden en te krijgen, maar zorgt u ook voor gemoedsrust voor uzelf en uw dierbaren.

Waarmee kan Proper Advocatuur óók helpen?

Vragen die in een advies aan bod komen kunnen komen.

Bij advies werkzaamheden op het gebied van het erfrecht onderscheiden we voor dit stuk grofweg twee fases:

 • het regelen van uw eigen toekomst en uw toekomstige nalatenschap;
 • de periode vlak na het overlijden van een dierbare.

Bij het goed regelen van uw eigen toekomst en uw toekomstige nalatenschap.

Vragen die kunnen spelen zijn:

 • Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik in een verzorgingstehuis terecht komt?
 • Wie beslist er over mijn geld of verzorging als ik zelf geen beslissingen meer kan nemen?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn erfgenamen later zo min mogelijk erfbelasting betalen?
 • Is het verstandig om (al dan niet “papieren”) schenkingen te doen?
 • Wat gebeurt er als ik geen testament maak? Waar komt mijn nalatenschap terecht?
 • Wat gebeurt er als ik een testament heb, maar de situatie verandert?
 • Wat zijn de gevolgen als ik een kind of een echtgenoot onterf, waar moet ik rekening mee houden?
 • Als ik aan één kind schenk en aan de ander(en) niet, heeft dat dan gevolgen?
 • Kan ik mijn bedrijf of mijn woning aan één van mijn kinderen verkopen, al dan niet tegen een lagere waarde? Wat kunnen de gevolgen zijn?
 • Is het verstandig om een executeur te benoemen en wat kan die executeur allemaal doen?

In de periode vlak na een overlijden.

Vragen die kunnen spelen zijn:

 • Wat mag/moet ik doen direct na een overlijden?
 • Wie moet de uitvaart betalen?
 • Wie beslist over de uitvaart?
 • Mag/ moet ik de spullen uit een verzorgingstehuis halen en wat mag/moet ik daarmee doen?
 • Kan ik een nalatenschap zuiver aanvaarden zonder dat ik dat officieel bekend heb gemaakt?
 • Op welke manieren kan ik een nalatenschap aanvaarden, hoe moet dat en wat zijn de gevolgen ervan?
 • Als ik een legaat heb gekregen, moet ik dan ook een keuze maken over de aanvaarding?
 • Wie zijn de erfgenamen en ben ik verplicht die te benaderen?
 • Als ik een handgeschreven briefje vind met wensen van mijn ouder(s), kan/mag/moet ik die dan gewoon uitvoeren?
 • Ik ben als kind of echtgenoot onterfd. Mag dat? Heb ik nog wel andere rechten?
 • Als ik andere rechten heb, hoe doe ik daar een beroep op en geldt daar een termijn voor?
 • Als mijn legitieme portie hoger is dan mijn aandeel in de nalatenschap, kan ik daar dan iets mee?
 • Moet ik schenkingen die ik eerder heb gekregen alsnog met mijn broers en zusters delen?
 • Als ik tot executeur ben benoemd, ben ik dan verplicht als executeur op te treden?
 • Mag ik als executeur de woning van de nalatenschap verkopen zonder overleg met de erfgenamen?
 • Mag ik als executeur vast verdelen of het schilderij geven aan een tante, omdat ik weet dat mijn ouder dat had gewild?

Erfrecht Advies

Advies is wat ons betreft niet beperkt tot de situaties waarin reeds sprake is van een langdurig conflict. Sterker nog; wij adviseren liever in een eerder stadium om te voorkomen dat kwesties uit de hand lopen, rechten vervallen of onjuiste standpunten worden ingenomen.

Mensen handelen soms zonder zich te laten informeren of laten handelen juist na omdat het vaak naar en/of moeilijk is om over dit soort zaken/vragen na te denken. Mensen steken soms de spreekwoordelijke kop in het zand, of vinden de drempel naar een notaris of advocaat te hoog. 

Dat valt te betreuren, omdat dat later voor problemen (conflicten), of (bijvoorbeeld) voor onnodig hoge eigen bijdragen of (erf)belasting kan zorgen. Daarnaast kan het gebeuren dat bepaalde handelingen (zoals het weggeven van een schilderij aan een tante) vervelende gevolgen kan hebben. 

Proper Advocatuur - Advies

Laat u zich vooraf informeren over de mogelijkheden en de (eventuele) gevolgen van bepaald handelen (of nalaten). Dan kunt u (bewuste) keuze(s) maken en laat u (onbedoeld) geen mogelijkheden onbenut!

Voor advies over dit soort onderwerpen en de antwoorden op deze – of andere – vragen kunt u bij ons terecht.

Praktijkvoorbeelden Erfrecht Advies

Ter illustratie een aantal praktijkvoorbeelden waarin vroegtijdig advies uitkomst had kunnen bieden en problemen had kunnen voorkomen. Bij de verschillende voorbeelden is aangegeven wat in onze optiek is misgegaan en op welke wijze dat mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Veel gestelde vragen over advies bij erfrechtelijke kwesties

Kan ik advies over erfrecht op afstand krijgen?

Ja, wij kunnen adviseren ongeacht uw locatie. Wel zullen wij altijd uw identiteit moeten verifiëren. Dat kan door middel van het laten zien van een geldig identiteitsbewijs tijdens bijvoorbeeld een beeldbelgesprek.

Hoe lang duurt een adviesgesprek?

Dat hangt af van de aard van het gesprek, de complexiteit van de zaak/stukken en uw specifieke behoeften. Gemiddeld duurt een adviesgesprek een uur.

Waar kan ik terecht met vragen over een erfenis?

Als u als erfgenaam informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij een erfrecht specialist. Er zijn zowel notarissen als advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het erfrecht. Voor sommige handelingen is de inschakeling van een notaris of een advocaat verplicht.

Een rechtsgeldig testament kan alleen worden gemaakt door tussenkomst van een notaris en een verdelingsprocedure kan alleen aanhangig worden gemaakt door tussenkomst van een advocaat. Bij vragen over een erfenis, in welk stadium dan ook,  kunt u terecht bij Proper Advocatuur, Mediation & Advies.

Hoe moet de erfenis worden afgewikkeld?

In het algemeen geldt voor alle nalatenschappen dat een aantal stappen altijd doorlopen moeten worden. Proper Advocatuur, Mediation & Advies heeft die stappen voor  u op een rijtje gezet in het stappenplan voor de afwikkeling van een erfenis

Is de nalatenschap beneficiair aanvaard, en is er geen executeur die kan verklaren dat de erfenis ruimschoots toereikend is? Dan moet de nalatenschap worden vereffend. Er wordt wel eens gezegd dat de nalatenschap dan moet worden afgewikkeld op een schuldeisers controleerbare manier. Om dat zoveel mogelijk te kunnen waarborgen is bij de vereffening een aantal bijzondere regels van toepassing.  

Geïnteresseerd in een gesprek met een erfrecht specialist?

Omdat wij een goede klik heel belangrijke vinden en omdat wij vinden dat de drempel naar goed advies zo laag mogelijk moet zijn, bieden wij u de mogelijkheid van een geheel vrijblijvend eerste telefonisch kennismakingsgesprek.

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven