Erfenis • Erfrecht Onderwerpen

Een Erfenis. Wat nu?

Als iemand komt te overlijden, dan laat hij iets (en heel soms: niets) na. Dat wat wordt nagelaten wordt in de volksmond “de erfenis” genoemd. Juristen noemen dat “de nalatenschap”. Op deze pagina stap-voor-stap inzicht in de verschillende erfrecht en erfenis onderwerpen.

Bent u erfgenaam of moet u een erfenis als executeur of vereffenaar afwikkelen? Dan krijgt u te maken met de regels van het erfrecht. Die zijn soms behoorlijk ingewikkeld en kunnen veel vragen oproepen.

Naast het verdriet om het verlies van een dierbare, moet u als erfgenaam vrijwel direct aan de slag om van alles te regelen. Dat kan heel moeilijk zijn. Bij de afwikkeling van een erfenis komt veel kijken.

Om u op weg te helpen – en te proberen te voorkomen dat het zijn van erfgenaam als een vloek in plaats van een zegen wordt beschouwd – komen hieronder de meest voorkomende onderwerpen aan bod.

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Wilt u andere erfgenamen benoemen?

Op welk deel/percentage van een erfenis heeft een erfgenaam recht?

Als u erfgenaam bent is de eerste vraag die u zich zou moeten stellen of u de erfenis wilt aanvaarden of weigeren.

Kan een echtgenoot of kind worden onterfd?

Wat is het wettelijke minimum en moet een kind daarop aanspraak maken?

Is het kindsdeel hetzelfde als de legitieme portie?

Wat wordt bedoeld met stiefoudergevaar?

Een legaat is een vorderingsrecht. Wat betekent dat en moet een legaat worden aanvaard?

Telt een schenking uit het verleden mee bij de afwikkeling van de erfenis?

U bent erfgenaam. Wat moet u doen en waar moet u beginnen?

Wat is – en wat mag – een executeur en wat wordt bedoeld met de executele?

Wanneer moet een nalatenschap worden vereffend en wat betekent dat precies?

Wie krijgt wat? Wie beslist?

Leuker kunnen we het niet maken…

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

01.

Testament

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Wilt u andere erfgenamen benoemen, of wilt u dat een bijzonder goed (een schilderij, horloge, huis) per se bij iemand terecht komt? Dat kan! U zult dan wel in actie moeten komen en een uiterste wilsbeschikking (testament of codicil) moeten maken.

02.

Breukdeel • Ab intestaat

Het woord “breukdeel” wordt vaak en op verschillende plekken gebruikt. Meestal gaat het over de vraag op welk deel/welk percentage een erfgenaam recht heeft. Hoe groot is het stuk van de (verdelings)taart?  Om die vraag te kunnen beantwoorden is van belang te weten of er een testament is gemaakt en hoeveel (en welke) dierbaren door de overledene zijn achtergelaten.

03.

Aanvaarden • Verwerpen

Als u erfgenaam bent is de eerste vraag die u zich zou moeten stellen of u de erfenis wilt aanvaarden of weigeren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bent u niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden of af te wikkelen.

04.

Onterven • Wettelijke rechten

Kan een echtgenoot of kind worden onterfd? Ja, dat kan. Maar alleen bij testament. Wilt u iemand onterven? Laat u zich dan goed informeren over de gevolgen. Bent u onterfd en wilt u zich daar niet bij neerleggen? Kijk wat de mogelijkheden zijn!

05.

Legitieme portie

Wat is het wettelijk minimum en moet een kind daarop aanspraak maken? Jazeker, dat moet. En wel binnen vijf jaar na het overlijden! Wordt niet tijdig aanspraak gemaakt, dan komt het recht op de legitieme portie te vervallen.

06.

Kindsdeel • Wettelijke verdeling

Is het kindsdeel hetzelfde als de legitieme portie? Nee. Die termen worden vaak verward. Het kindsdeel is een ander woord voor het wettelijke erfdeel, dus dat deel waar een kind recht op heeft als het niet is onterfd. Hoe groot is het kindsdeel en heeft een kind meteen recht op uitbetaling ervan?

07.

Wilsrechten

Als een kind een niet opeisbare vordering heeft  op zijn (stief)ouder, dan is niet zeker dat die vordering ooit wordt betaald. Soms kan meer zekerheid worden verkregen door een beroep te doen op de zogenoemde wilsrechten.

08.

Legaat • Legataris

Staat in een testament dat een bepaald (onroerend)goed, of een bepaald bedrag aan een specifieke persoon moet toekomen, dan spreken we over een legaat. Een legaat is een vorderingsrecht. Wat betekent dat? En moet een legaat worden aanvaard?

09.

Schenking • Gift

Een schenking wordt gevoelsmatig soms als een voorschot op de erfenis gezien. Tijdens leven is het een verkrijging met “de warme hand”, erna met “de koude”. Telt een (afwijkende) schenking uit het verleden mee bij de afwikkeling van de erfenis?

10.

Afwikkeling Erfenis

U bent erfgenaam. Wat moet u doen? Waar moet u beginnen? De afwikkeling van een nalatenschap kan makkelijk en overzichtelijk zijn, maar ook complex.  Hoe moet een nalatenschap worden afgewikkeld? Welke stappen moeten in elk geval worden gezet?

11.

Executeur • Executele

Na een overlijden zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd de erfenis te beheren en over goederen van de nalatenschap te beschikken. Dat is anders als er een executeur is benoemd. Is dat het geval, dan is die in plaats van de erfgenamen bevoegd en hebben de erfgenamen (tijdelijk) weinig of niets te zeggen. Kan dat zo maar? En wat mag (en moet) de executeur?

12.

Vereffenaar • Vereffening

Wordt een erfenis door één van de erfgenamen beneficiair aanvaard, dan moet de nalatenschap worden vereffend. Uit de praktijk blijkt dat mensen (toch) geregeld voor zuivere aanvaarding kiezen, omdat vereffenen ingewikkeld klinkt en duur lijkt. Dat kan soms zijn, maar hoeft zeker niet. Kies bij twijfel voor de veilige weg!

13.

Verdelen

Als duidelijk is waar de nalatenschap uit bestaat en al de schuldeisers zijn betaald is bekend wat overblijft voor de verdeling. Soms kan snel en eenvoudig worden verdeeld, maar de verdeling kan ook erg ingewikkeld zijn, tot conflicten leiden en jarenlang duren. Wie krijgt wat? Wie mag verdelen? Wat gebeurt er als u er samen niet uit komt?

14.

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over het vermogen dat iemand erft. Een ander woord voor erfbelasting is successierecht.

15.

Levenstestament

Een levenstestament biedt invulling aan jouw wensen m.b.t. gezondheidszorg, financiële zaken en persoonlijke aangelegenheden voor als je deze beslissingen zelf niet meer kunt nemen.

Geïnteresseerd in een gesprek met een erfrecht specialist?

Omdat wij een goede klik heel belangrijke vinden en omdat wij vinden dat de drempel naar goed advies zo laag mogelijk moet zijn, bieden wij u de mogelijkheid van een geheel vrijblijvend eerste telefonisch kennismakingsgesprek.

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven