Privacybeleid

Proper Advocatuur respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In dit privacybeleid is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Proper Advocatuur mee wordt omgegaan. Beschreven wordt:

 • welke persoonsgegevens worden verzameld en op welke wijze;
 • waarom persoonsgegevens worden verwerkt;
 • hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard;
 • met wie de persoonsgegevens worden gedeeld;
 • op welke wijze de persoonsgegevens worden beschermd;
 • welke rechten u als betrokkene heeft;
 • het gebruik van cookies;
 • op welke wijze u contact kunt opnemen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. De meest actuele versie staat op de website.

Persoonsgegevens

Proper Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier, wederpartij of sollicitant. Daarnaast verwerkt Proper Advocatuur persoonsgegevens die u mogelijk niet zelf hebt verstrekt, zoals gegevens uit openbare registers of informatie die wordt verkregen van wederpartijen, tussenpersonen of door ons ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld tolken of deurwaarders.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Ten behoeve van het dossier kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken en kennismakingen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Doel van de verwerking

Proper Advocatuur verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u Proper Advocatuur opdracht hebt gegeven tot het leveren van juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het voeren van gerechtelijke procedures, het innen van declaraties, voor advisering, bemiddeling en verwijzing en om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Proper Advocatuur gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Grondslag verwerking

Proper Advocatuur verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de opstelling en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • er is sprake van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting of andere toepasselijke regelgeving.

Bewaartermijnen

Proper Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. Ook kunt u vragen om uw gegevens te wissen, aan welk verzoek zal worden voldaan, tenzij toepasselijke wet- en regelgeving daaraan in de weg staat.

Uw rechten

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Proper Advocatuur. Ook heeft eenieder het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens die Proper Advocatuur heeft.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen of over te dragen niet geldt wanneer dat in strijd is met bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht of wettelijke bewaartermijnen.

Indien u vindt dat Proper Advocatuur niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact op te nemen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Proper Advocatuur neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De groep van personen die toegang heeft tot de gegevens wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of mocht u een aanwijzing van misbruik ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen via [email protected].

Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden kan Proper Advocatuur uw persoonsgegevens delen met anderen. Bijvoorbeeld met:

 • personen of instantie die relevant c.q. betrokken zijn bij de juridische diensten die Proper Advocatuur verleent, zoals: wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, deurwaarders en overheidsinstellingen;
 • toezichthouders/instanties, teneinde aan wettelijke verplichtingen te (kunnen) voldoen;
 • in te schakelen derden in verband met de verwerking van de in dit beleid beschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers of leveranciers van communicatiediensten.

Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Proper Advocatuur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onregelmatige verwerking van persoonsgegevens door externen.

Indien en voor zover een derde – na overleg met u – door Proper Advocatuur wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het inwinnen van advies op een (rechts)gebied dat Proper Advocatuur niet eigen is en u die opdracht (dus) niet aan die derde zelf verstrekt (hetgeen de voorkeur heeft), zal – indien die derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker – met die derde een verwerkersovereenkomst worden gesloten die aan de in de AVG gestelde vereisten voldoet.

Cookies

Proper Advocatuur maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies kan worden geblokkeerd door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Mogelijk heeft dat wel gevolgen voor het functioneren van de website. Van tracking cookies, of advertentie cookies wordt geen gebruik gemaakt.

Contactgegevens

Indien en voor zover u nadere informatie zou wensen en/of klachten zou hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Proper Advocatuur via e-mail: [email protected] of per post: Postbus 237, 1700 AE Heerhugowaard.

Geïnteresseerd in een gesprek met een erfrecht specialist?

Omdat wij een goede klik heel belangrijke vinden en omdat wij vinden dat de drempel naar goed advies zo laag mogelijk moet zijn, bieden wij u de mogelijkheid van een geheel vrijblijvend eerste telefonisch kennismakingsgesprek.

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven