Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen Proper Advocatuur m.h.o.d.n. Properly Legal (hierna: opdrachtnemer) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90099117 (BTW nr: NL 00 354 151 0 B04) en diens opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele gewijzigde, nader of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert wordt nadrukkelijk uitgesloten, alsmede het bepaalde in artt. 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW.
 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van aan opdrachtnemer verbonden of vroeger verbonden (rechts)personen en derden, die direct of indirect bij de dienstverlening van Proper Advocatuur betrokken zijn of zijn geweest, alsmede aan al hun respectieve rechtsopvolgers.
 3. Proper Advocatuur is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren, zoals deurwaarders en accountants. Proper Advocatuur is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Proper Advocatuur voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal Proper Advocatuur met de opdrachtgever over het inschakelen van een derde overleg plegen. De verplichting tot overleg geldt niet bij het inschakelen van koeriers of deurwaarders.
 4. Proper Advocatuur zal gegevens van de opdrachtnemer waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat die vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Indien en voor zover bij de uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, is het Proper Advocatuur toegestaan de betreffende informatie – voor zover noodzakelijk – ter kennis van die derde(n) te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn/haar toestemming moet worden verzocht.
 5. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, ontstentenis of belet, zal de praktijk van Proper Advocatuur worden waargenomen door mr. D.N. van Beem, kantoorhoudende te Amsterdam (De Vos & Partners Advocaten).
 6. Proper Advocatuur is verzekerd in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten van de Verordening op de Advocatuur. Iedere aansprakelijkheid Proper Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Proper Advocatuur afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Indien en voor zover – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot het in rekening gebrachte – en door opdrachtgever betaalde – honorarium in die desbetreffende zaak, met een maximum van € 15.000,-. Hetgeen in dit artikel is opgenomen geldt tevens voor het geval dat zou komen vast te staan dat Proper Advocatuur ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Proper Advocatuur is ondergebracht bij Mutsaerts, gevestigd te Tilburg aan de Ringbaan West 240 (013-594 28 28).
 7. Elke aanspraak jegens Proper Advocatuur vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twaalf maanden nadat de werkzaamheden door of namens Proper Advocatuur zijn uitgevoerd, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomst de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Proper Advocatuur tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever is gehouden om aan Proper Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.
 9. Niet alleen Proper Advocatuur en al diegenen die voor Proper Advocatuur werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld of betrokken zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Proper Advocatuur de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten van opdracht hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en niet op resultaatsverbintenissen.
 11. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een door Proper Advocatuur verstrekt advies uitsluitend betrekking hebben op civielrechtelijke aspecten. De opdrachtgever kan er niet vanuit gaan dat bij het adviseren tevens rekening wordt gehouden met eventueel fiscaalrechtelijke aspecten.
 12. Proper Advocatuur beschikt over een kantoorklachtenregeling. In geval de opdrachtgever een klacht heeft over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet, wordt deze behandeld overeenkomstig de kantoorklachtenregeling (te raadplegen via de website van Proper Advocatuur).
 13. Proper Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden. Derdengelden kunnen derhalve niet in ontvangst worden genomen.
 14. Op grond van onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Proper Advocatuur verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te verifiëren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de respectieve autoriteiten. Proper Advocatuur neemt uw (persoons-)gegevens op in haar administratie. Door aan Proper Advocatuur opdracht te geven, wordt u geacht daarmee te hebben ingestemd.
 15. Het door Proper Advocatuur te hanteren (uur)tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd en aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten en reis- en verblijfkosten) worden – tenzij anders overeengekomen – direct en separaat van het honorarium in rekening gebracht. Voor al de declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie(s). Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn en zal de vertragingsrente zijn verschuldigd gelijk aan het rentepercentage zoals genoemd in artikel 6:119a BW, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is Proper Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, dan wel te beëindigen. Proper Advocatuur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die als gevolg daarvan zou kunnen ontstaan.
 16. Proper Advocatuur is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.
 17. Op de rechtsverhouding tussen Proper Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

juli 2023

Geïnteresseerd in een gesprek met een erfrecht specialist?

Omdat wij een goede klik heel belangrijke vinden en omdat wij vinden dat de drempel naar goed advies zo laag mogelijk moet zijn, bieden wij u de mogelijkheid van een geheel vrijblijvend eerste telefonisch kennismakingsgesprek.

Vrijblijvend telefonisch gesprek

Bel: +31 72 851 53 74

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Scroll naar boven